PHÂN TÍCH CFD

Maritechs cung cấp một số dịch vụ liên quan đến mô phỏng CFD như sau:

  • Mô phỏng CFD lực cản của tàu trên nước tĩnh, trên sóng
  • Mô phỏng CFD lực cản của tàu hoạt động ở chế độ chuyển tiếp, chế độ lướt
  • Mô phỏng CFD thử đẩy cho tàu phục vụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng EEDI
  • Mô phỏng CFD tính lắc của tàu
  • Tối ưu tuyến hình tàu bằng phương pháp mô hình tham số kết hợp mô phỏng CFD
  • Tối ưu thiết bị nâng cao hiệu quả năng lượng bằng phương pháp mô hình tham số kết hợp mô phỏng CFD