DỰ ÁN

Dự án thiết kế công nghệ series tàu hàng quốc tế 30000DWT, nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương

Dự án thiết kế công nghệ tàu hàng quốc tế 14000DWT, nhà máy đóng tàu Khiên Hà

Dự án thiết kế công nghệ series tàu hàng cấp SB 4600DWT, xưởng đóng tàu Nam Triệu – Bộ Công an

Dự án thiết kế công nghệ series tàu hàng cấp SB 6500DWT, nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương và đóng tàu Phà Rừng

Dự án thiết kế công nghệ tàu công vụ vỏ nhôm, nhà máy đóng tàu Sơn Hải